x
İcra Hukukunda İstihkak Davası
Daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz üzere alacaklı alacağına kavuşmak için öncelikle borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrine itiraz edilmemesi ya da itiraz edilip akabindeki hukuki süreçlerde itirazın reddedilmesi halinde ödeme..
Tenkis Davası
Hukuk sistemimiz miras bırakanın miras üzerinde tam şekilde tasarruf etmesinin önüne geçmiştir. Saklı Pay Nedir ve Saklı Pay Sahibi Mirasçılar Kimlerdir? isimli yazıda belirtmiş olduğum üzere altsoy, sağ kalan eş..
Saklı Pay Nedir ve Saklı Pay Sahibi Mirasçılar Kimlerdir?
Miras hukuku sistemimiz miras bırakan kişinin mirasının tamamı üzerinde serbestçe tasarruf etmesine izin vermemiştir. Miras bırakanın tasarruf etme yetkisi bazı mirasçıların payları bakımından sınırlandırılmıştır. Bu sebeple miras bırakanın bazı mirasçıların..
Vasiyetname Nedir?
Vasiyetname, miras bırakanın son isteklerini içeren yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname ile saklı paylı mirasçıların saklı pay miras haklarına dokunulmadan tasarrufta bulunulabilir. Ayrıca vasiyetname 3 şekilde yapılabilir. Bunlar: resmi..
Seri Muhakeme Usulü Nedir?
Seri muhakeme usulü Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK) 250’nci maddesinde düzenlenmiştir. Bazı suçlar bakımından cumhuriyet savcısının kamu davasının ertelenmesine karar vermemesi halinde şüphelinin müdafi yanında açık rızasının alınması koşuluyla uygulanacak olan ve..
Ayıplı Mal Ve Hukuki Sonuçları
6502 sayılı Kanun 3’üncü madde ile hem tüketiciyi hem satıcıyı hem de tüketici işlemini tanımlamıştır. Söz konusu kanuna göre;  Tüketici “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel..
Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi
Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri kiracının kirasını ödememesi durumunda kiralayana ait taşınmazdan nasıl tahliye edileceğidir? Hukukumuzda kiracının tahliyesi için iki yol öngörülmüştür. İlki bir kira dönemi içerisinde iki haklı..
Kötüniyet Tazminatı
Kötüniyet tazminatı iş güvencesinden yararlanamayan işçinin; iş sözleşmesinin işveren tarafından kötüniyetle feshedilmesi durumunda hak kazandığı tazminattır. Uygulamada iş güvencesi kapsamında bulunmayan işçilerin korunması için getirilmiş bir düzenlemedir.(Daha fazla bilgi için..
Yıllık İzin Ücreti Alacağı
İşçinin çalışmasına karşılık olarak dinlenme hakkı vardır. Söz konusu dinlenme hakkı Anayasal bir hak olup 4857 sayılı İş Kanunun 53’üncü maddesinde güvence altına alınmıştır. Hukukumuza göre bir işçinin yıllık izne..
Fazla Mesai Alacağı
İş Kanunu 63’üncü madde uyarınca haftalık çalışma süresi 45 saattir. İşçinin çalışma süresi 45 saati aşarsa işveren işçiye fazla mesai ücretini ödemek zorundadır. Günlük çalışma süresi tarafların anlaşması ile belirlenebilir...