x

Anayasanın 56’ncı maddesi “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” hükmünü amirdir. Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı olduğu gibi çevrenin korunması ve kirletilmesinin önlenmesi hem vatandaşın ödevi hem de devletin görevidir. Gerçek veya tüzel kişilerin çevreye verdikleri her türlü zarar çevre hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

  • Çevrenin Kasten Kirletilmesi
  • Çevrenin Taksirle Kirletilmesi
  • Deniz veya Hava Araçları Tarafından Çevrenin Kirletilmesi
  • Kanuna Aykırı Şekilde Atık Maddelerin Çevreye Deşarj Edilmesi
  • Gürültüye Sebep Olma
  • İmar Kirliliğine Neden Olma
  • Türk Ceza Kanunun 181,182,183 ve 184. maddeleri