x

Ankara İcra Avukatı – Borçlunun borcunu ödememesi, takip talebi, ödeme emri gönderilmesi, borçlunun mallarının haczedilmesi, haciz neticesinde borçlunun mallarının satışı, şirketlerin iflas yolu ile takibi ve konkordato icra ve iflas hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

  • İcra Takibi
  • Ödeme Emri
  • Borçlunun Mallarının Haczedilmesi
  • Satış
  • İflas Yolu İle Takip
  • Konkordato