x
İcra Hukukunda İstihkak Davası
Daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz üzere alacaklı alacağına kavuşmak için öncelikle borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrine itiraz edilmemesi ya da itiraz edilip akabindeki hukuki süreçlerde itirazın reddedilmesi halinde ödeme..
İcra Takibinde Haciz Aşaması
Ödeme emrinin kesinleşmesi halinde alacaklı borçlunun borca yeter malvarlığının haczedilmesini talep edebilir. Uygulamada haciz borçlunun taşınır, taşınmaz mallarına ya da üçüncü kişilerde bulunan alacaklarına konulmaktadır. Yapılan sorgu neticesinde alacaklının üzerine..
İcra İflas Hukuku
Ankara İcra Avukatı – Borçlunun borcunu ödememesi, takip talebi, ödeme emri gönderilmesi, borçlunun mallarının haczedilmesi, haciz neticesinde borçlunun mallarının satışı, şirketlerin iflas yolu ile takibi ve konkordato icra ve iflas..