x

24 Kasım 2020 tarihli 31314 sayılı Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır.

Söz konusu tarifeye göre tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, söz konusu tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Söz konusu tarifenin tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201124-3.htm