x

Kasten yaralama suçu fail tarafından mağdurun vücuduna acı verilmesi, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulması neticesinde işlenebilir. Kanun maddesinden yaralama suçunun 3 şekilde işlenebileceği anlaşılmaktadır. Bir kimsenin başka birine tokat atması, yumruk atarak mağdurun vücudunda morluk yaratması veya bir cisimle mağdura vurarak mağdurun vücudunda kanama yaratması kasten yaralama suçuna örnek olarak verilebilir. Belirtmek gerekir ki kasten yaralama suçunun tamamlanması için failin vücudunda mutlaka fiziksel bir etkinin(kanama olması, morarma yaşanması) meydana gelmesi gerekmez. Bu sebeple bir kimsenin başka bir kişinin kolunu sıkıca tutarak o kimsenin canını acıtması durumunda dahi kasten yaralama suçu tamamlanmış olmaktadır.

TCK 86 ile kasten yaralama suçu tanımlanmış olup 86/2 ile basit tıbbi ile giderilecek kasten yaralama suçundan bahsedilmiş ve son olarak 86/3 ile de kasten yaralama suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir.

“Kasten yaralama

            Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

           (2) Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbî  müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

              (3) Kasten yaralama suçunun;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 5. e) Silahla,
 6. f) Canavarca hisle,

            İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.”

Kanun koyucu kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilememesine göre bir ayrım yapmıştır. Eğer mağdura karşı işlenen kasten yaralama suçu basit tıbbi müdahale(TCK 86/2) ile giderilebilecek düzeyde ise söz konusu suçun takibi şikâyete bağlıdır. Suçun takibinin şikâyete bağlı olmasından maksat kasten yaralama suçuna maruz kalan kimse eğer suç için şikâyetçi olmazsa faile karşı soruşturma açılmaz, eğer mağdur yargılama sırasında şikâyetini geri çekerse ceza davası düşer.  Kasten yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek halinin söz konusu olması durumunda ceza davasından önce uzlaşma hükümleri uygulanır. Taraflar uzlaştırma bürosu tarafından uzlaşmaya davet edilir uzlaşılamaması halinde ise ceza davası açılır. Söz konusu durumda failin alacağı ceza dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

Eğer kasten yaralama fiili basit tıbbi müdahale giderilemeyecek şekilde(TCK 86/1 ve 86/3) işlenmiş ise mezkûr durumda suçun takibi şikâyete bağlı değildir. Eğer suçun temel hali işlenmiş ise(TCK 86/1) öncelikle uzlaşma hükümleri uygulanır. Taraflar uzlaştırma bürosu tarafından uzlaşmaya davet edilir uzlaşılamaması halinde ise ceza davası açılır. Ceza davası neticesinde suçun temel hali işlenmiş ise(TCK 86/1) fail bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak suçun nitelikli hali(TCK86/3) işlenmiş ise verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Hatta suçun TCK 86/3-f bendinde belirtilen canavarca hisle işlenmesi söz konusu ise verilecek ceza bir kat artırılır. Ancak suçun nitelikli halinin işlenmesi durumunda uzlaştırma hükümleri uygulanmaz.

TCK 87’nci maddesi ile kasten yaralama suçunun neticesi sebebi ile ağırlaşan halleri düzenlenmiştir.

“Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

            Madde 87- (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • c) Yüzünde sabit ize,
 • d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.(1)

            (2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

            Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

            (3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

        (4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Kasten yaralama fiili neticesinde mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa verilecek ceza bir kat oranında arttırılır.

Kasten yaralama fiili neticesinde mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa verilecek ceza 2 kat oranında arttırılır.

Kasten yaralama fiili neticesinde mağdurun vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde verilecek ceza yarısına kadar artırılır.

Kasten yaralama fiili neticesinde mağdur hayatını kaybetmiş ise fail; fiile göre sekiz yıldan oniki yıla kadar veya oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası çarptırılır.

Kasten yaralama durumunda faile karşı yürütülen ceza davasının yanında bir de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Kasten yaralama fiilinin gerçekleşmesi durumunda fail veya mağdurun mutlaka alanında uzman bir ceza avukatı ile çalışması gerekmektedir.