x

Özel hastaneler 5510 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi uyarınca SGK tarafından belirlenen bedellerin iki katına kadar ilave ücret alma hakkına sahiptir.

5510 sayılı Kanunun 73/2 maddesi

“Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin iki katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu tavan dahilinde alınabilecek ilave ücret oranları Kurumca belirlenir. Ancak (…)(2) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4), (6) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile aynı maddenin onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişilerden ilave ücret alınamaz. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen eşdeğer ilaçların, azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ve optik için tavan uygulanmaz ve bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.”

Bu duruma ek olarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri bakımından ise belirlenen hizmet fiyatlarının üç katını geçmemek üzere ilâve ücret alabilmektedirler.

Yine özel hastanelerin hastalarından iki kata kadar ilave ücret alabileceği Sağlık Uygulama Tebliğ(SUT) 1.9.1 maddesinde de ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere özel hastaneler kendilerine başvuran hastalarından SGK tarafından belirlenen fiyatın iki katına kadar fark alabileceklerdir. Ancak bazı durumlarda özel hastaneler bahsetmiş olduğumuz düzenlemelere uygun olmaksızın fark alabilmektedir. Eğer başvurduğunuz özel hastanenin böyle bir işlem yaptığını düşünüyorsanız yapılan işlemlere ilişkin fatura dökümünün yazılı olarak kendinize verilmesini isteyebilirsiniz. Ek olarak eğer ödemeyi nakit olarak yapmışsanız ödemeye ilişkin dekont talep edebilirsiniz. Bu sebeple fazladan ücret alındığını düşünüyorsanız kredi kartı ile ödeme yapmanız ispat açısından kolaylık yaratacaktır.

Hastalardan ilave ücret alımı sadece miktar bakımından sınırlanmamış olup SUT 1.9.2 maddesi uyarınca ilave ücret talep edilemeyecek kimseler sayılmıştır.

“Bu kimseler:

 1. a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 2. b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 3. c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar,

 1. d) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen kişilerden,
 2. e) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden.”

Yine SUT 1.9.3 maddesi ile ilave ücret alınamayacak işlemler sayılmıştır. Tebliğ maddesine görea) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

 1. b) Yoğun bakım hizmetleri,
 2. c) Yanık tedavisi hizmetleri,

ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

 1. d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
 2. e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
 3. f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
 4. g) Hemodiyaliz tedavileri,

ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemler.

 1. h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki işitsel implant işlemlerinden
 2. j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler,

(Ek: RG- 09/04/2020-31094/ 2 md. Yürürlük: 09/04/2020)

 1. k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,

ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden.

 

Sayılan hizmetler bakımından başvurduğunuz özel hastanenin ilave ücret talep etme yetkisi yoktur.

Bu noktada belirtilmesi gerekir ki özel hastanede yaptırılan ve pozitif çıkan COVID 19 testi için öncesinde ödenen ücretin de hasta tarafından talep edilmesi halinde iade edilmesi gerekmektedir.

Sağlık hizmeti aldığınız özel hastanenin fazladan ve hukuka aykırı şekilde ilave ücret aldığını düşünüyorsanız ilave ücret bedeline göre ya tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz.

Bu süreçte alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almak daha hızlı ve kolay şekilde istenilen sonuca ulaşılmasını sağlayacaktır.