x
Hakaret Suçu Ve Cezası
Hakaret suçu TCK’nın 125-131 maddeleri arasında düzenlenmiştir. TCK’ya göre hakaret suçu bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da bir..